Lena Valaitis

Gloria (ZDF Disco 18.10.1982)

Lena Valaitis

Gloria (ZDF Disco 18.10.1982)