Nicki Miinaj

VMA 2014: Nicki Minaj e Usher

Nicki ci racconta come è nata la collaborazione per il brano "She Came to Give It to You"

Nicki Miinaj

VMA 2014: Nicki Minaj e Usher

Nicki ci racconta come è nata la collaborazione per il brano "She Came to Give It to You"