Gara di barzellette brutte - EXTRA
Stagione 14 • 06/06/2017

I Geordie originali si sfidano a gara di barzellette brutte. Vediamo chi perde prima